Procedura de solutionare a petitiilor

PROCEDURA DE SOLUŢIONARE A PETIŢIILOR

Cap.1 SCOPUL PROCEDURII ŞI CONSIDERENTE LEGALE

1.1. Prezenta procedură stabileşte condiţiile şi modalitatea de înregistrare, analiză şi soluţionare, în termenul legal a petiţiilor adresate către PSG INSURANCE BROKER SRL atât direct de către petenţi cât şi indirect de către aceştia prin împuternicit legal.
1.2 Actul normativ ce a stat la baza emiterii acestei proceduri o reprezintă Norma nr.24/2014 privind procedura de soluţionare a petiţiilor referitoare la activitatea asigurătorilor şi brokerilor de asigurare.

Cap.2 REGULI DE PROCEDURĂ

2.1. Politica PSG INSURANCE BROKER SRL este de a încerca, făcând uz de toate mijloacele legale, rezolvarea petiţiilor pe cale amiabilă, modalitate avantajoasă ambelor părţi, din punct de vedere al costurilor şi timpului alocat.
2.2. Petiţiile pot fi formulate în scris şi depuse direct la secretariatul PSG INSURANCE BROKER SRL din Splaiul Unirii nr.189, sau la entitatile teritoriale, dar şi prin intermediul serviciilor poştale cu confirmare de primire la adresa din antet, prin fax, prin e-mail la adresa office@psgasg.ro
2.3. Toate petiţiile vor fi numerotate în ordine cronologică pe an calendaristic cu reînceperea numerotării de la 01 la fiecare început de an şi înregistrate în Registrul unic de petiţii, indiferent de modalitatea de primire (scris, poştă, fax, email etc.) după care sunt supuse spre analiză şi soluţionare colectivului de analiză desemnat din cadrul PSG INSURANCE BROKER SRL.
2.4. În urma analizei, fiecare petiţie va fi soluţionată distinct şi va fi comunicat răspunsul, petentului în termen de cel mult 30 zile de la data înregistrării reclamaţiei, indiferent de soluţie.
2.5. Răspunsul împreună cu reclamaţia vor fi transmise în format electronic către A.S.F. trimestrial, prin modalitatea numită raportare (“Situaţia petiţiilor” şi “Informaţii privind principalele probleme identificate în activitatea de soluţionare şi gestionare a petiţiilor”) după modelul anexelor 2 şi 3 ale prezentei Norme mai sus amintite.
2.6. Orice modificare a prezentei proceduri va fi transmisă A.S.F. în termen de 30 zile de la data aprobării acesteia, însoţită de decizia emisă în acest sens.
2.7. Procedura de soluţionare a petiţiilor, informaţii despre rezolvarea amiabilă a petiţiilor, informaţii despre stadiul soluţionării petiţiilor vor fi permanent accesibile publicului la sediu şi pe site-ul PSG INSURANCE BROKER SRL www.psgasigurari.ro

Cap.3. TERMINOLOGIE

3.1. Prin petent, în sensul prezentei norme, se înțelege orice persoană fizică sau juridică care are calitatea de asigurat, beneficiar, contractant sau persoană păgubită așa cum sunt definite de legislația în vigoare.
3.2. Prin petiţie, în sensul prezentei norme, se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea formulată în scris ori prin poştă electronică, prin intermediul căreia un petent, sau împuterniciții legali ai acestuia, care acționează exclusiv în numele petentului și în scopuri din afara obiectului lor de activitate, și fără un interes comercial propriu, îşi exprimă nemulţumirea cu privire la PSG INSURANCE BROKER SRL

Cap.4. CERINŢE

4.1. Pentru a fi validă, petiţia trebuie să conţină obligatoriu un minim de informaţii:
a) date minimale de identificare şi de contact ale petentului (în lipsa acestora, se vor lua în considerare orice date disponibile);
b) obiectul petiţiei (descrierea, inclusiv informaţii minimale în vederea identificării situaţiei reclamate şi a motivelor petiţiei);
c) data (în lipsa datei, se va lua de bază data de înregistrare a petiţiei în cadrul societăţii);
d) semnătura persoanei fizice, sau în cazul persoanei juridice, semnătura şi ştampila reprezentantului legal al persoanei juridice respective.
4.2. Petiţiile anonime sau cele care nu cuprind datele de identificare şi/sau contact minimale ale petentului se clasează, nefiind luate în considerare, cu menţiunea “Lipsă date petent”.
4.3. Nu sunt luate în considerare, nu se înregistreză petiţiile primite prin telefon.

Cap.5 DISPOZIŢII FINALE

5.1. Modalitate de reclamaţie aleasă de petent trebuie exercitată cu bună-credinţă.
5.2. În cazul în care un petiţionar adresează mai multe petiţii, sesizând aceeaşi problemă, acestea se vor conexa, petentul urmând să primească un singur răspuns care trebuie să facă referire la toate petiţiile primite.
5.3. În cazul imposibilităţii de soluţionare a petiţiei în termenul de 30 zile, petentul va fi anunţat despre prelungirea termenului de soluţionare cu încă 30 zile.
5.4. Cercetarea petiţiei se va face pe baza documentelor probatorii puse la dispoziţie de petent, în urma unei analize a petiţiei şi a oricăror elemente ar fi necesare.
În situaţia în care cercetarea petiţiei nu se poate efectua ca urmare a unor cauze obiective (lipsa documentelor doveditoare sau informaţii eronate, insuficiente), în registrul de evidenţă, la rubrica “Concluzii” se va înscrie “Reclamaţie nesoluţionabilă” cu precizarea cauzelor.
5.5. Pentru solicitări de informaţii privind stadiul rezolvării petiţiilor, petentul se poate adresa secretariatului societăţii la numărul de telefon – 021.330.94.26 sau poate trimite un email la adresa office@psgasg.ro

S.C. PSG INSURANCE BROKER SRL
Prin Director General

CATRE : AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Prin prezenta va inaintam Procedurile de Solutionarea a Petitiilor elaborate si aprobate de conducerea societatii PSG Insurance Broker SRL, conformei normei nr.24 / 2014 privind procedura de solutionare a petitiilor referitoare la activitatea asiguratorilor si brokerilor de asigurare.

Administrator
Daniel Pena


Procedura de solutionare a petitiilor

Nu ai timp?

Vrei o oferta personalizata de RCA?

Lasa-ne telefonul tau si te sunam imediat!

De 12 ani - RCA

ce trebuie sa faci dupa un accident - 24 RCA

RCA Ieftin 2018